Privacy Policy

Privacyverklaring Uitvaartvereniging Loppersum


Uitvaartvereniging Loppersum, gevestigd te Loppersum, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij nemen uw privacy en de
veiligheid van uw gegevens zeer serieus. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over
de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.


Wij zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, zonder winstoogmerk en ingeschreven in
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02021935.


Website: https://uitvaartloppersum.nl/
Contactgegevens: info@uitvaartloppersum.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Uitvaartvereniging Loppersum, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Emailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Overlijdensdatum
 • IBAN
 • Eventuele andere gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@uitvaartloppersum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Uitvaartvereniging Loppersum, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling
 • Verzenden van de ledenkaart en/of nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uitvoering van onze dienstverlening waaronder gegevensuitwisseling met partijen die
 • betrokken zijn bij de uitvoering van debiteurenbeheer en uitvaarten.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Eventuele andere doelen


Geautomatiseerde besluitvorming
:

Uitvaartvereniging Loppersum, neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit.

Uitvaartvereniging Loppersum, gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Outlook
 • Member Control: ledenadministratie


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Uitvaartvereniging Loppersum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 7 jaar na beëindiging lidmaatschap,
mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.


Delen van persoonsgegevens met derden:
Uitvaartvereniging Loppersum verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. De ledenadministratie en aanmaken van automatische incasso’s wordt voor een deel
uitgevoerd door Member Control (https://www.membercontrol.nl). De vereniging heeft met
Member Control een Verwerkersovereenkomst gesloten conform richtlijnen van de AVG.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Uitvaartvereniging Loppersum gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor
cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging
Loppersum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar; info@uitvaartloppersum.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), identiteitsbewijsnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Uitvaartvereniging Loppersum wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Uitvaartvereniging Loppersum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via
info@uitvaartloppersum.nl